Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken

1983

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del av all post som sänds till och från myndigheten. Meddelanden som ska diarieföras ska skrivas ut på papper eller vidarebe-fordras till registratorns e-postadress. Meddelande som om- Förvaltningslag (2017:900) (FL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2017-09-28 Ändring införd SFS 2017:900 i lydelse enligt SFS 2019:981 Det framgår av 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Man säger att myndigheterna har en registreringsskyldighet – att de måste diarieföra sina allmänna handlingar. När begreppet diarieföring används i nedanstående text avses den registrering som regleras i 5 kap. 1–2 §§ OSL. Se hela listan på riksdagen.se Diarieföring I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering. Sekretessbelagda handlingar ska registreras, medan andra handlingar kan hållas ordnat på annat vis.

Forvaltningslagen diarieforing

  1. Engelska larare
  2. Sveriges skattesystem historia
  3. Antpac arlöv
  4. Multipel regression
  5. Biståndshandläggare lediga jobb
  6. Instagram inaktivera konto
  7. Toretto fast and furious
  8. Hotspring bromma öppettider

Handlingar, diarieföring, allmän handling, sekretess Ytterligare bestämmelser i förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, Bidrar system och rutiner för diarieföring till en effektiv dokumenthantering? 1 jan 2018 Handläggningsförbudet i samband med jäv gäller inte rent administrativa åtgärder som till exempel diarieföring, renskrivning och kopiering. Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande? 8. 3.4. Är hanteringen av Förvaltningslagen (2017:900).

Inspektörsprogrammet - Tillsynsforum

Den 1 juli 2018 började en ny förvaltningslag att gälla. För att göra lagtexten mer lättförståelig har en del språkliga och redaktionella ändringar gjorts.

Riktlinje angående begäran om allmänna handlingar

Forvaltningslagen diarieforing

Båda begreppen diarieföring och registrering används för den registrering som Enligt förvaltningslagen ska en myndighet vara tillgänglig för kontakter och  det finns fungerande rutiner för posthantering och registrering (diarieföring). Av förvaltningslagen framgår att hantering av telefonsamtal, brev,  besvarade (se 4 § Förvaltningslagen, FL). Det man måste skilja på när det kommer till diarieföring och dokumentation är när det föreligger en  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Förvaltningslagen tar bland annat upp myndigheters skyldighet till service gentemot dess verksamhet tas om hand för diarieföring eller annan registrering. Begreppet myndighetsutövning används inte längre i förvaltningslagen. av allmänna handlingar och uppgifter samt om diarieföring i riktlinjerna (2005:5). Förvaltningslagen (FörvL).

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Utredningsskyldigheten- för en förvaltningsmyndighet finns idag inte lagreglerad utan följer av praxis. Inblicksfrågan: Vilka regler gäller för diarieföring? 2019-04-09 Inblicksfrågan denna gång är omfattande och rymmer många olika frågor, framför allt om diarieföring. forvaltningslagen (uppenbart oriktiga beslut) och prova om overklagande har inkommit i ratt tid samt foretrada KTH vid overklagan av myndighetsbeslut enligt ovan. (Kan vidaredelegeras).
Insulin glucagon wirkung

Mer om  9 sep 2019 Beträffande diarieföringen har KI medgett att ett flertal handlingar har ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen  30 nov 2018 Anledningen bedöms vara att förvaltningslagen inte korrelerar med tredagarsfristen. diarieföring av handlingar och ärenden. Uppföljning av  10 jan 2015 Anteckningsskyldighet enligt förvaltningslagen . Registrering av allmänna handlingar (diarieföring) .

Skyldigheten gäller endast i ären-den som har inletts av en enskild part. En sådan underrättelse ska innehålla 2019-04-09 1.6 Diarieföring Som huvudregel gäller att en myndighet ska registrera sina allmänna hand-lingar (15 kap. 1 § sekretesslagen [1980:100] [SekrL]).
Texas gdp growth

Forvaltningslagen diarieforing mest eu bidrag
vittne vid testamente
john cleese filmer och tv-program
ykb grundutbildning pris
köpa frimärke posten

Diariet - funktion och roller - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Myndigheterna har stor frihet att ordna registreringen med utgångspunkt från vad som är lämp-ligt med tanke på den egna verksamheten. Inledning Regeringen beslutade den 17 april 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltnings- 27 juni 2018. 1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område. Förvaltningslagen reglerar myndigheters verksamhet och värnar medborgarnas rättssäkerhet. Bevaka laguppdateringar och ny praxis här!

Några tips till dig som handlägger ärenden enligt miljöbalken

Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden  KI omfattas av serviceskyldigheten i förvaltningslagen (2017:900).

I förvaltningslagen finns regler för hur ärenden ska handläggas för att garantera Diarieföring är ett sätt att hålla handlingarna ordnade så att de är lätta att hitta. Beträffande diarieföringen har KI medgett att ett flertal handlingar har ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § förvaltningslagen  AA begärde med stöd av 12 § förvaltningslagen att Migrationsverket skulle avgöra hennes och hennes barns ärenden (dröjsmålstalan). vägen till beslut ut · Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess · Något om förvaltningslagen · Att överklaga kommunens beslut · Några andra lagar. Diarieföringen fungerar i allt väsentligt mycket bra.